+381 18 424 8850

Novopazarska 6 Niš, Srbija

Projektovanje i razvoj softvera za upravljanje projektima (Promis)

januar 2010. - oktobar 2011. Development Consulting Group

Srbija

sofver za upravljanje projektima, stranica

Informacioni sistem za upravljanje projektima nastao u saradnji Vihorа i konsultantske kuće DCG iz Beograda. Omogućava lako i brzo praćenje svih aspekata sprovođenja projekata u realnom vremenu. Uklanja sve prepreke na putu do uspešnog napretka projekta, njegovih aktivnosti i rezultata.

Lak i jednostavan pristup informacijama koji prati: Izvore finasiranja, okvirni datum objavljivanja konkursa, vrednost projekta, imenovanog menadžera projekta, status projekta, ishod konkursa,... Promis omogućava menadžeru projekta potpun uvid u glavne aspekte projekta u smislu lakseg planiranja i implementacije.

Jasna vidljivost projekta, bolja komunikacija između ljudi angažovanih na projektu, partnera i korisnika, potpuno upravljanje projektinim podacima, efikasna i lako dostupna arhiva. Jednostavno praćenje projekata/grantova/ugovora, poboljšane mogućnosti upravljanja projektom, upravljanje finansijskim delom projekta.
softver za pracenje projekata, prikaz

Mogućnosti promisa

Omogućava brzu razmenu informacija između ljudi na terenu i menadžera projekta, jer su terenske kancelarije automatski povezane sa centralnom projektnom bazom podataka, putem promis servera. Sve što je potrebno je Internet veza između dve lokacije.

U Promisu možete čuvati sve potrebne podatke vezane za zaposlene na projektu, uključujući radne biografije ključnih ljudi na projektu, kontakte i druge važne biografske informacije, zatim mesto rada, dnevne aktivnosti, radno vreme i obračun plate. Sve projektne aktivnosti - tekuće i planirane, mogu biti unete u kalendar, koji je vidljiv kao integrisani, jedinstven pregled svih nedeljnih aktivnosti svih projekata, ili za svaki projekat posebno.

Sve projektne finansijske transakcije mogu bit lako praćene i podeljene po kategorijama: honorari konsultanata, prevoz, smeštaj, materijali, dnevnice itd. To omogućava menadžerima projekata da u svakom trenutku znaju finansijsko stanje svakog pojedinačnog projekta i izvedu grafički prikaz prihoda i troškova – jednostavnim pritiskom na željeno dugme.