+381 18 424 8850

Novopazarska 6 Niš, Srbija

Elektronski sistem za sprovođenje javnih nabavki (e-Nabavka)

maj 2007. - jul 2015. Development Consulting Group

Srbija

softver za javne nabavke

Razvoj softvera za sprovođenje javnih nabavki na nivou naručioca (e-Nabavka)

Razvijen za potrebe JLS, JP i drugih naručilaca. Rešenje obuhvata sve faze procesa javnih nabavki, od planiranja, budžetiranja do realizacije ugovora.

Ovo je prvo i jedino elektronsko rešenje u Srbiji koje omogučava lako, efikasno i kompletno upravljanje postupkom sprovodjenja javnih nabavki - od godišnjeg planiranja budžeta do realizacije ugovora (uspešne isporuke dobara, usluga ili radova odgovarajućeg kvaliteta).

eNabavka je informacioni sistem koji čuva sve nabavke na jednom mestu, što vam omogućava nesmetani pristup informacijama koje su vam potrebne. Jasno definisani koraci u procesu, jednostavan unos podataka, izveštavanje na propisanim obrascima Uprave za javne nabavke - brzo i lako. Jedinstvena baza podataka - efikasan sistem pretrage, automatsko generisanje svih potrebnih dokumenata i formata, kompletna evidencija javnih nabavki na jednom mestu i direktna veza sa službom za finansije.

softver za javne nabavke , grafikon

Mogućnosti i sadržaj

  • Elektronska biblioteka svih zakona i propisa od značaja
  •  Spisak ljudskih resursa potrebnih Komisiji za javne nabavke, sa informacijama o njihovim kvalifikacijama, obrazovanju i iskustvu
  •  Jednostavan pristup informacijama o ponuđačima
  •  Omogućava neposredno praćenje izvršenja budžeta po kontima, kao i izradu kompletnog finansijskog plana
  •  Izrada godišnjeg plana
  •  Kvartalni izveštaji na jedan klik mišem!

Bolji kvalitet dobara, usluga i radova

Objavljivanje godišnjeg plana na internet prezentaciji naručioca omogućava ponudjačima da se unapred pripreme za učešće na tenderu i davanje boljih ponuda. Informacije su dostupne većem broju ponuđača bez teritorijalnog ograničenja, veći broj ponuđača - bolji kvaliet i niže cene. Služba za javne nabavke prati i kontroliše kvalitet isporučenih dobara, usluga i radova do izvršenja ugovora.

Softver za javne nabavke, stranica

Pošteno nadmetanje na osnovu jasno definisanih specifikacija i kriteriju, mogućnost praćenja javnog otvaranja ponuda putem video bima, kao i štampanje i podela zapisnika svim ponuđačima na licu mesta. Automatsko izračunavanje pondera prema zadatim kriterijumima - mogućnost greške ne postoji.